Informatie beoordeling

De beoordeling gebeurt op volgende criteria: 

 1. Zijn de gebruikte trainingstechnieken hondvriendelijk en ondwangmatig?
 2. Worden de trainingstechnieken op de correcte manier toegepast, de oefeningen op de juiste manier opgebouwd en bekrachtigers op de juiste wijze gebruikt?
 3. Zit er een duidelijke opbouw in de les in zijn totaliteit; d.w.z. is er voldoende afwisseling tussen passieve en actieve onderdelen?
 4. Wordt er op de juiste manier gebruik gemaakt van hulpmiddelen en voldoen deze aan de criteria van veiligheid en aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode van de APDT?
 5. Worden de eigenaars, indien nodig, duidelijk genoeg geïnformeerd over het gebruik van eventuele hulpmiddelen?
 6. Blijkt uit het geheel dat de instructeur voldoende achtergrondkennis heeft van trainingstechnieken en hondengedrag om de juiste instructies en adviezen te geven.
 7. Voldoet het gebruikte cursusmateriaal aan de criteria zoals beschreven in de gedragscode?
 8. Worden de oefeningen voldoende duidelijk uitgelegd?
 9. Bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en worden deze naar behoren beantwoord?
 10. Worden de handelingen van de cursisten waar nodig voldoende en op de juiste manier bijgestuurd?
 11. Toont de instructeur begrip voor individuele verschillen tussen zowel de eigenaars en de honden en past hij zijn gedrag hier op aan?
 12. Wanneer er spanningssituaties ontstaan tijdens de les, worden deze op de juiste manier opgelost?
 13. Is de situatie tijdens de les voldoende overzichtelijk/controleerbaar?
 14. Groepsgrootte: kregen alle cursisten voldoende individuele aandacht?
 15. Atmosfeer: was er een vriendelijke atmosfeer tijdens de les, hadden de eigenaars en honden plezier in de les?
 16. Veiligheid: is de trainingslocatie veilig voor mens en hond?

Je hoeft dus niet bepaalde oefeningen te laten zien of een lesvoorbereiding. Ideaal zien wij een groepsles (minimum 2 cursisten) van een puppy-les en een gevorderde les (discipline niet bepaald). We weten dat dit niet voor iedereen mogelijk is, dus een individuele les kan ook.

Indien je aan cursisten informatie meegeeft op papier, ziet de beoordelaar dat wel graag. Je mag dat op voorhand doorsturen, of op het moment van de beoordeling tonen.

Het resultaat van de beoordeling:

Indien de beoordeling ongunstig is, krijg je feedback en een herbeoordeling binnen de 6 maanden (indien je dit wenst). Voor de herbeoordeling vragen we geen vergoeding.

Is deze herbeoordeling ook ongunstig, dan moet je jezelf opnieuw aanmelden.

Indien de beoordeling gunstig is, kan je na het voldoen van het lidgeld, toetreden tot APDT-BeNe.