Informatie beoordeling

De beoordeling gebeurt op volgende criteria: 

 1. Zijn de gebruikte trainingstechnieken hondvriendelijk en ondwangmatig?
 2. Worden de trainingstechnieken op de correcte manier toegepast, de oefeningen op de juiste manier opgebouwd en bekrachtigers op de juiste wijze gebruikt?
 3. Zit er een duidelijke opbouw in de les in zijn totaliteit; d.w.z. is er voldoende afwisseling tussen passieve en actieve onderdelen?
 4. Wordt er op de juiste manier gebruik gemaakt van hulpmiddelen en voldoen deze aan de criteria van veiligheid en aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode van de APDT?
 5. Worden de eigenaars, indien nodig, duidelijk genoeg geïnformeerd over het gebruik van eventuele hulpmiddelen?
 6. Blijkt uit het geheel dat de instructeur voldoende achtergrondkennis heeft van trainingstechnieken en hondengedrag om de juiste instructies en adviezen te geven.
 7. Voldoet het gebruikte cursusmateriaal aan de criteria zoals beschreven in de gedragscode?
 8. Worden de oefeningen voldoende duidelijk uitgelegd?
 9. Bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en worden deze naar behoren beantwoord?
 10. Worden de handelingen van de cursisten waar nodig voldoende en op de juiste manier bijgestuurd?
 11. Toont de instructeur begrip voor individuele verschillen tussen zowel de eigenaars en de honden en past hij zijn gedrag hier op aan?
 12. Wanneer er spanningssituaties ontstaan tijdens de les, worden deze op de juiste manier opgelost?
 13. Is de situatie tijdens de les voldoende overzichtelijk/controleerbaar?
 14. Groepsgrootte: kregen alle cursisten voldoende individuele aandacht?
 15. Atmosfeer: was er een vriendelijke atmosfeer tijdens de les, hadden de eigenaars en honden plezier in de les?
 16. Veiligheid: is de trainingslocatie veilig voor mens en hond?

Je hoeft dus niet bepaalde oefeningen te laten zien of een lesvoorbereiding. Ideaal zien wij een groepsles (minimum 2 cursisten) van een puppy-les en een gevorderde les (discipline niet bepaald). We weten dat dit niet voor iedereen mogelijk is, dus een individuele les kan ook.

Indien je aan cursisten informatie meegeeft op papier, ziet de beoordelaar dat wel graag. Je mag dat op voorhand doorsturen, of op het moment van de beoordeling tonen.

Het resultaat van de beoordeling:

Indien de beoordeling ongunstig is, krijg je feedback en een herbeoordeling binnen de 6 maanden (indien je dit wenst). Voor de herbeoordeling vragen we geen vergoeding.

Is deze herbeoordeling ook ongunstig, dan moet je jezelf opnieuw aanmelden.

Indien de beoordeling gunstig is, kan je na het voldoen van het lidgeld, toetreden tot APDT-BeNe. Je ontvangt dan van ons je persoonlijke kwaliteitslabel met lidnummer, je wordt toegevoegd aan onze mailinglijst en je wordt toegevoegd aan de besloten FB-groep voor leden.

 

Voorwaarden voor het gebruik van het kwaliteitslabel:

Lidmaatschap bij APDT-BeNe is een individuele zaak. Jij bent door een beoordelaar bezocht en geaccrediteerd omdat je lesgaf volgens de normen en waarden gesteld in het huisreglement van APDT-BeNe. Iets waar je met recht en reden trots op mag zijn en wat je dan ook mag verkondigen via de kanalen van jouw bedrijf: je website, Facebook-pagina, Instagram-account, flyers, visitekaartjes, enz. door daar jouw persoonlijke kwaliteitslabel op te plaatsen.

Maar wat als jij binnen jouw bedrijf, eigen hondenschool nog andere instructeurs in dienst hebt / als vrijwilliger laat lesgeven?

 • Als jij als eigenaar geaccrediteerd lid bent van APDT-BeNe, mag je ook via alle kanalen jouw kwaliteitslabel gebruiken.
 • Op voorwaarde dat ook alle instructeurs/trainers/vrijwilligers die in opdracht van jouw bedrijf/hondenschool diensten verlenen naar cursisten/klanten, dit ook doen volgens de gedragscode van APDT-BeNe.

Wat als jij als instructeur geaccrediteerd lid bent en les geeft in dienstverband of als vrijwilliger op een hondenschool waarvan je zelf geen eigenaar bent?

Je mag het kwaliteitslabel van APDT-BeNe met jouw lidnummer enkel gebruiken op de kanalen van die hondenschool als:

 • jij zelf hoofdinstructeur bent
 • én de andere hoofdinstructeurs ook lid zijn van APDT-BeNe
 • én de overige instructeurs diensten verlenen naar cursisten/klanten volgens de gedragscode van APDT-BeNe.

Is dat niet het geval dan mag jouw kwaliteitslabel enkel gebruikt worden op de websitepagina waar jij als instructeur wordt voorgesteld, zodat het duidelijk is dat het om een individueel label gaat en niet om de hondenschool zelf.

We bieden ook de mogelijkheid aan hondenscholen om met het hele team van instructeurs lid te worden en zo een Hondenschool-kwaliteitslabel te kunnen voeren. Hierbij zal het lidnummer beginnen met HS. We doen dan een gezamenlijke beoordelingsdag op jouw hondenschool tegen een scherp gereduceerd tarief. Heb je hierin interesse vraag er ons naar!


Het logo van APDT-BeNe zelf mag niet gebruikt worden op flyers, website of welk kanaal dan ook door leden. Omwille van de individuele beoordeling verkiezen we om te werken met het kwaliteitslabel met lidnummer. Mocht je om welke reden dan ook, geen lid meer zijn in de toekomst van APDT-BeNe dien je dan ook met onmiddellijke ingang alle kwaliteitslabels te verwijderen.


We hopen dat deze voorwaarden duidelijkheid scheppen in het gebruik van het label. Wanneer je het label op je website gebruikt zouden we het waarderen als je een link aanmaakt die leidt naar de APDT-BeNe website.