Ontstaan

De manier waarop honden getraind worden, is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. Steeds meer hondenbezitters bewijzen dat het mogelijk is om een hond op te voeden tot een gehoorzame en vrolijke viervoeter door gebruik te maken van hondvriendelijke en beloningsgerichte trainingstechnieken. Trainen met behulp van deze methodes is niet alleen leuk, maar het versterkt ook de band tussen hond en baas. Het is niet langer aanvaardbaar om bij de training en opvoeding van honden gebruik te maken van op straf en dwang gebaseerde methodes en pijn veroorzakende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een slipketting.

Hondentrainers die gebruik maken van beloningsgerichte trainingstechnieken die vriendelijk, eerlijk en effectief zijn, hebben zich verenigd in de “Association of Pet Dog Trainers”, kortweg APDT. Deze trainersorganisatie werd in 1995 in Engeland opgericht door John Fisher om een kwaliteitsgarantie te kunnen bieden aan eigenaars die met hun hond een cursus willen volgen. Sinds 1998 kent de APDT ook een Nederlandse tak, namelijk de APDTNL. In 2004 werd deze omgevormd tot de APDT-BeNe, aangezien onze vereniging zich wenst te richten op trainers zowel in België als Nederland.

Ook in andere landen is APDT actief: oa UK, Ierland, Australië, Amerika.

Missie

De vereniging stelt zich tot doel om het gebruik van effectieve, hondvriendelijke, ondwangmatige, pijnvrije en beloningsgerichte technieken in de hondentraining te bevorderen en promoten.

APDT-BeNe wil tevens een professionele standaard voor de training en opvoeding van honden vaststellen en handhaven. APDT-BeNe streeft dan ook naar een erkenning van instructeurs die gebruik maken van beloningsgerichte trainingstechnieken die vriendelijk, eerlijk en effectief zijn én die beschikken over de nodige basiskennis over het trainen van honden. Op deze manier wordt een kwaliteitsgarantie geboden aan eigenaars die met hun hond een cursus willen volgen bij door APDT-BeNe erkende instructeurs.

APDT-BeNe informeert en sensibiliseert hondenbezitters, dierenartsen, dierenartsassistenten en alle overige personen/instanties betrokken bij de training en opvoeding van honden over het succesvol en verantwoord gebruik van hondentraining. In die zin treedt APDT-BeNe op als adviesorgaan met betrekking tot hondentraining en -opvoeding.

Om dit te verwezenlijken maakt de vereniging onder andere gebruik van een huishoudelijk reglement en een gedragscode.

Gedragscode

Deze code is van toepassing op alle leden van ”The Association of Pet Dog Trainers for Belgium and The Netherlands“ (APDT-BeNe).

De code heeft betrekking op de training en opvoeding van puppy’s en volwassen honden. Hiermee wordt bedoeld het aanleren van commando‘s, voornamelijk in groepsverband, ter bevordering van de gehoorzaamheid en ter voorkoming van probleemgedrag.

Dit in tegenstelling tot gedragstherapie waarbij in vele gevallen oplossingen gezocht moeten worden voor probleemgedrag dat de hond vertoont.

 

Principes

 1. Leden zullen oprecht handelen en hun verantwoordelijkheid erkennen ten aanzien van cliënten, hun honden en de maatschappij. Hun handelingen of adviezen mogen geen bewuste psychologische of fysieke schade toebrengen.
 2. Het welzijn van cliënten en hun honden moet de hoogste prioriteit hebben en mag nooit ondergeschikt worden aan commercieel belang.
 3. Leden zullen een professionele relatie met hun cliënten onderhouden. Ze zullen deze relatie nooit misbruiken om hun eigen normen en waarden op een ongepaste wijze aan cliënten op te dringen. Zij zullen de privacy van hun cliënten respecteren en nooit vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden zonder toestemming van de cliënt behalve als dit wettelijk is vereist of in geval van vermoedelijke mishandeling/misstanden.
 4. Leden zullen geen verkeerde voorstelling geven van hun activiteiten of onrealistische beweringen maken ten opzichte van clienten of de maatschappij. Wanneer leden hun persoonlijke mening uiten, dienen zij dit te kennen te geven en elke speculatieve theorie moet als zodanig worden benoemd. Leden zullen afzien van het garanderen van specifieke resultaten, maar mogen wel een algemene tevredenheid met betrekking tot hun diensten waarborgen.
 5. Leden zullen de mening en onafhankelijkheid van anderen respecteren en hun gedrag of opinies niet in het openbaar zwart maken.
 6. Leden dienen hun professionele grenzen te erkennen: indien de noden van een eigenaar of hond buiten hun expertise vallen, zullen ze samenwerken met andere vakmensen. Indien nodig zullen trainers hun cliënten doorsturen naar andere trainers, gedragstherapeuten of dierenartsen.
 7. Leden zullen niet op een oneerlijke of onprofessionele wijze trachten cliënten te verwerven, noch hun zaak voeren op een wijze die de reputatie van de APDT zou kunnen beschadigen.
 8. Leden dienen bewijs van misbruik, wreedheden of verwaarlozing op de gepaste manier aan te pakken, zoals het informeren van de eigenaar, tussenkomst en/of het rapporteren van de problemen bij de gepaste instanties.
 9. Leden zijn verantwoordelijk voor de voortzetting van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van verdere studie, het volgen van trainingen en het verwerven van nieuwe kennis over theorie en praktijk.

Praktijk

 1. APDT trainers gebruiken en doceren methoden die zijn gebaseerd op:
 2. De trainingsmethoden en hulpmiddelen gebruikt en geadviseerd door leden dienen effectief en hondvriendelijk te zijn. Hieronder wordt verstaan: het gebruik van pijnvrije technieken die bij de hond niet leiden tot onnodige en/of overmatige stress, gedrukte houdingen of uitingen van angst. Er dient zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden van “hands-off” technieken. Wanneer de oefening lichamelijke sturing/ hulp noodzakelijk maakt, geldt dat deze hulp moet voldoen aan het criterium van hondvriendelijk zoals hierboven beschreven. Effectieve, hondvriendelijke training is voornamelijk gebaseerd op het bekrachtigen van gewenst gedrag met behulp van beloningsgerichte technieken (positieve bekrachtiging) en het onthouden van beloning om ongewenst gedrag te verminderen (negatieve straf). Het gebruik van aversieve technieken waaronder positieve straf en negatieve bekrachtiging dient waar mogelijk vermeden te worden en moet voldoen aan de criteria vermeld in de volgende paragraaf.
 3. Gebruik van aversieve technieken.
  Trainers dienen de minst aversieve techniek te kiezen noodzakelijk om een ongewenst gedrag te stoppen. De gekozen techniek moet effectief en efficiënt zijn.
  Wanneer de trainer besluit tot het gebruik van aversieve technieken zal

  • dit altijd gebeuren in combinatie met het identificeren en uitsluiten van factoren die het gedrag in stand houden;
  • de trainer positieve bekrachtigers in het trainingsproces inbouwen om gewenst gedrag te vormen;
  • het gebruik van aversieve technieken zo snel mogelijk uit het trainingsproces geschrapt worden.

  Niet toegestaan zijn:

  • Het gebruik van technieken en hulpmiddelen die, bij correcte toepassing, verwondingen kunnen veroorzaken, zoals nekblessures en brandwonden.
  • Het gebruik van wurg/slipkettingen, prikbanden, anti-blafbanden, elektrische schokmiddelen van welk soort dan ook, en hoge toon middelen die bedoeld zijn om te laten schrikken.
  • Het gebruik van lichamelijke sturing bij oefeningen waarvoor als alternatief effectieve hands-off technieken beschikbaar zijn.
  • Het corrigeren van de hond door middel van fysieke straffen zoals nekcorrecties of het omrollen van de hond.

  Bij twijfel over gebruikte technieken of hulpmiddelen, zal het bestuur van de APDT-BeNe uitsluitsel geven.

 4. De trainingsmethoden gebruikt en geadviseerd door leden dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijke kennis en onderzoek. Er wordt eveneens verondersteld dat deze methoden het resultaat zijn van praktische ervaring. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van experimentele technieken, moet de cliënt, en, indien van toepassing, ook de dierenarts, hierover worden ingelicht. Leden zullen hun cliënten steeds volledig informeren over de gebruikte technieken en de onderliggende motivatie om deze methoden toe te passen. Indien het gebruik van bepaalde technieken mogelijke risico’s inhoudt of gepaard gaat met eventuele nadelen, dient de trainer de cliënt hierover op voorhand in te lichten. Leden dienen te voorkomen dat hun cliënten onrealistische verwachtingen gaan koesteren met betrekking tot het resultaat van de training of het gebruik van bepaalde technieken.
 5. Leden mogen gebruik maken van het APDT-BeNe logo samen met woord ‘LID’ en vermelding van het lidmaatschapsnummer of met de woorden ‘LID APDT-BeNe’ en het lidmaatschapsnummer zonder het logo. Bij verwijzing naar de APDT dienen zij steeds het lidmaatschapsnummer te vermelden.
 6. Wanneer leden samenwerken met assistenten die geen lid zijn van de APDT-BeNe, verplichten zij zich ertoe om er voor te zorgen dat deze zich gedragen volgens de gedragscode van de APDT-BeNe.

Om de kwaliteit van zijn leden te kunnen blijven garanderen, beschikt de APDT-BeNe over een klachtencommissie. Hondenbezitters of anderen die van mening zijn dat een lid de gedragscode niet naleeft, kunnen een klacht deponeren bij de raad van bestuur van de APDT-BeNe.

Bestuursorganen

De raad van bestuur zorgt voor de dagdagelijkse werking van de vereniging. Zij vertegenwoordigen de organisatie. De huidige bestuursleden zijn Kathleen Selleslagh (voorzitter), Ilse Demandt (penningmeester), Annelies De Paep (secretaris) en Eva Paridaens (ondervoorzitter).

De algemene vergadering bestaat uit de stichters van de vereniging en personen die aanvaard worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt ook de raad van bestuur.

Leden

Er zijn drie categorieën:

 • gewone leden: dit zijn de trainers die positief zijn beoordeeld op basis van een evaluatie met toetsing van de gedragscode. Je kan deze op de website terug vinden onder vind een trainer. Heb je interesse om lid te worden, kijk dan op de pagina lid worden.
 • steunende leden zijn personen of instanties die de vereniging wensen te steunen in het verwezenlijken van haar doel. Wil je APDT-BeNe steunen, kijk op de pagina lid worden.
 • ereleden zijn leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Vind een trainer in uw buurt